CERTIFICATION_4

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - prevencia a minimalizácia rizika vedúca k ochrane zdravia a majetku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

je súbor opatrení (technických, organizačných, výchovných), ktorá pri správnej aplikácii a realizácii obmedzí ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia na minimum.

Nedodržiavanie požiadaviek zákonných predpisov z tejto oblasti môže mať na zamestnávateľa negatívny dopad. V dôsledku kontrol zo strany štátnych inštitúcií (inšpekcia bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, apod.) hrozí riziko vysokých sankcií, ale aj trestné stíhanie manažérov u závažných prípadov - napríklad pri smrti či pracovného úrazu zamestnanca, ku ktorým došlo z dôvodu nedbalého rokovania či nedodržiavanie príslušných predpisov.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je vybudovaný, udržiavaný a riadený podľa požiadaviek medzinárodnej normy OHSAS 18001/ ISO 45001 je najoptimálnejšou cestou, ako minimalizovať riziká v tejto oblasti.

Bureau Veritas dnes bežne ponúka certifikáciu podľa požiadaviek štandardu OHSAS 18001,  ktorý bol vytvorený v roku 1999. Štandard OHSAS 18001/ ISO 45001 je plne kompatibilný s ISO 14001 a ISO 9001, tzn., že je zabezpečená možnosť integrácie týchto manažérskych systémov. K dnešnému dňu Bureau Veritas Certification vo svete vykonalo audity podľa štandardu OHSAS 18001 už vo viac ako 4.000 spoločnostiach, nástupcom ktorého je norma ISO 45001.

Viac informácií o norme ISO 45001