ENERGY_6

POŽIARNA OCHRANA

Zabezpečovanie Vašich povinností v oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré pre vás vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na rozsah a charakter Vami vykonávanej činnosti. 

V problematike požiarnej ochrany sme pre vás pripravení zabezpečiť nasledujúci rozsah povinností:

V OBLASTI OCHRANY pred požiarmi zabezpečujeme nasledovné služby:

 • Vstupný „audit“ zameraný na ochranu pred požiarmi,

 •  Záverečnú správu s výsledkami, ktoré obsahujú celkový prehľad o nedostatkoch a návrhy na ich odstránenie

Možnosti školení o ochrane pred požiarmi (OPP):

 • Školenie zamestnancov o OPP
 • Školenie vedúcich zamestnancov o OPP
 • Odbornú prípravu osôb zaradených do preventívnych požiarnych hliadok
 • Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany a preventivárov PO
 • Riadenie a prevencia rizík
 •  Vybavenia pracovísk hasiacimi prístrojmi a bezpečnostno-technickým značením
 •  Príprava harmonogramu potrebných revízií

V rámci dlhodobej zmluvy zabezpečujeme:

 •  Aktualizáciu existujúcej dokumentácie OPP v nadväznosti na zmeny v legislatíve
 • Vykonávanie opakovaných školení o OPP
 • Vykonávanie revízií a kontrol požiarnych zariadení osobami s odbornou spôsobilosťou na úseku OPP.