CERTIFICATION_5

BOZP Poradenstvo a konzultácia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je súbor opatrení (technických, organizačných a výchovných), ktoré pri správnej aplikácii a realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť alebo poškodenie ľudského zdravia znížila na minimum.

Nedodržiavanie požiadaviek stanovených zákonnými predpismi v tejto oblasti, môže mať na zamestnávateľa negatívny dopad. V dôsledku kontrol zo strany štátnych orgánov (inšpektoráty práce, úrad verejného zdravia, samospráva...) môže dôjsť, pri nedbalom jednaní či nedodržiavaní príslušných predpisov, k uloženiu vysokých sankcií. Pri vzniku ťažkých úrazov dokonca aj k stíhaniu manažérov zo strany týchto subjektov. 

poskytujeme tieto služby

 • V oblasti BOZP

  • Vstupný audit, prehliadku pracovísk, kontrolu stavu aktuálnej dokumentácie s následným návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov, posúdenie jestvujúceho stavu s legislatívou a príslušnými normami,
  • Behavior based safety (BBS) – komplexná podpora pri zavádzaní systému,
  • Periodické prehliadky pracovísk v súlade s legislatívou, podľa dohody s popísaním a pomenovaní zistených nedostatkov a návrhom na ich odstránenie,
  • Zavedenie systému vstupných školení o BOZP, vrátane prípravy a realizácie samotných školení,
  • Zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomných dokumentov o posúdení rizika, zisťovanie príčin a zdrojov nebezpečenstiev, zaisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii,
  • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP v nadväznosti na legislatívne zmeny,  
  • Vedenie evidencie o vzniknutých pracovných úrazoch a chorôb z povolania, spracovanie potrebných podkladov v takýchto prípadoch. Zavedenie kníh úrazov na pracoviskách, spolupráca pri zisťovaní príčin vzniku pracovných úrazov, spisovanie záznamov o úrazoch, 
  • Spolupráca a účasť na kontrolách zo strany štátnych úradov v oblasti BOZP.
 • V oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)

  • Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky (auditu), výsledkom je správa o stave, nedostatkoch v oblasti OPP, ako aj návrhy na odstránenie takýchto nedostatkov,
  • Výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok v súlade s legislatívou,
  • Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie OPP v nadväznosti na zmeny v legislatíve,
  • Konzultačný a poradenský servis,
  • Prítomnosť počas výkonu požiarnych kontrol či jednaniach so štátnymi orgánmi.
 • Prehľad vykonávaných školení a odborných príprav

  • Školenia o ochrane pre požiarmi pre vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov,
  • Odborná príprava zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok pracovísk,
  • Odborná príprava technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany, 
  • Školení osôb vykonávajúcim ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  • Školenie vodičov referentských vozidiel.