Bureau Veritas zoznamuje s aktuálnymi trendmi v oblasti noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 26000 a udržateľného obstarávania

07/11/14

17. októbra sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár AKTUALITY, NOVÉ TRENDY, ktorý bol rozdelený do tematických okruhov - Revízie noriem manažérskych systémov  - navrhovanej zmeny ISO 9001 a ISO 14001, OHSAS 18001,  spoločenská zodpovednosť firiem, Zelený blok a Blok potravinárskeho reťazca.

Seminár organizovala spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., za aktívnej podpory spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o. Praktické skúsenosti klientov boli prezentované spoločnosťou Embraco Slovakia s.r.o. Celú akciu moderoval a riadil Ing. Ján Pisoň, Technical Manager Bureau Veritas Slovakia.
Seminár zahájil predstavením spoločnosti Ing. Stanislav Moučka, riaditeľ divízie Certifikácie Bureau Veritas. Medzi zaujímavé informácie patrí určite počet národných a medzinárodných akreditácií (44) alebo certifikácia GTP, ktorú BV ako jediné v strednej Európe poskytuje aj v susedných štátoch.

Najočakávanejším témou seminára boli informácie k ISO 9001, resp. publikovanej navrhovanej zmene v dokumente ISO/DIS 9001:2015. Prednáškou zaujal  Ing. Ján Dolog, ktorý poslucháčov podrobne zoznámil s požiadavkami návrhu ISO 9001. Zmeny ISO 9001 sú zamerané na väčšiu zákaznícku orientáciu, na prístup manažérstva založeného na riziku, na zosúladenie politiky a cieľov kvality so stratégiou organizácie,  na väčšiu voľnosť/prispôsobenie sa spôsobov dokumentovania, na prácu so znalosťami organizácie  a na zvýraznenie procesného prístupu a procesnej výkonnosti.

Přednášející: Ing. Ján Dolog

Ing. Ján Dolog dodáva: „Navrhovaná ISO 9001 prispeje k lepšiemu uplatneniu sa samotnej organizácie v poli konkurentov pri pôsobení neistoty a rizika v procesoch pridávania hodnoty s využitím kľúčových znalostí organizácie.“

Návrh normy ISO 14001 detailne predstavil Ing. Ján Pisoň, ktorý upozornil predovšetkým na kľúčové zmeny. Hlavným zámerom normy je integrácia environmentálneho manažérstva do jadra obchodného procesu. Hlavné zmeny možno zhrnúť do 4 bodov – nová „veľká“ úroveň štruktúry normy (HLS), vodcovstvo a strategické úvahy, riziká a príležitosti spojené s významami aspektmi a hľadisko životného cyklu v riadení hodnotového reťazca.

„Pre úspešné zabezpečenie integrácie normy je dôležité správne posudzovanie životného cyklu“ ako uviedol Ing. Pisoň, „okrem aktuálnej požiadavky na riadenie evnironmentálných aspektov spojené s nakupovaním tovaru a služieb, treba rozšíriť riadenia na environmentálne vplyvy súvisiacich s použitím produktu na konci jeho životnosti alebo likvidácie.“

Na tému zmien medzinárodných štandardov nadviazal Ing. Stanislav Moučka prednáškou o systéme manažérstva bezpečnosti práce t.j., OHSAS 18001 v kontexte nového ISO štandardu - ISO 45001 - ktorý je v štádiu návrhu u Technické Komisie ISO - International Organization for Standardization. Nie je bez zaujímavosti, že ISO vydala od svojho založenia už viac ako 19.500 medzinárodných štandardov, predovšetkým v oblasti technológií a výroby.

Ing.  Moučka upresňuje termín "prostredia organizácie" takto: „Podle požadavků ISO 45001 má organizace vzít v úvahu,  kromě běžných BOZP záležitostí, také širší společenské aspekty  jako např. kontraktory a dodavatele, tedy, jak mohou dopady jejich činnosti poškozovat sousedy.“   

Tému Spoločenská zodpovednosť firiem a nové povinnosti z Európskej únie priblížil poslucháčom Mgr. MA Peter Barta zo Spoločnosti Denkstatt Slovensko. Upozornil na súčasné globálne reportingové trendy - vývoj medzinárodných štandardov, typické dôvody a motivácie firiem reportovať,  cieľové publikum a pridanú hodnotu. Pán Barta informoval aj o novej reportingovej smernici EU, ktorá vstupuje do platnosti pre všetky členské štáty od 2016. “Týka sa najmä  tzv. ‚veľkých’ firiem, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, sú  obchodované  na burze,  alebo majú obrat viac ako 40 miliónov eur," dodáva pán Peter Barta. Prezentáciu ukončil informáciami o nových reportingových indikátoroch Global Reporting Initiative (GRI G4), ktoré budú platiť už od januára 2015. Na Slovensku súčasnosti reportujú podľa GRI napr. Slovak Telekom a VÚB banka, v Maďarsku OTP Bank, MOL a ďalšie.

Přednášející: Mgr. Janka Ružická

Zelený blok zahájila Mgr. Janka Ružická zo spoločnosti Denkstatt Slovensko prednáškou o udržateľnom obstarávaní, hovorila o prínosoch EKO značiek ako je Európsky kvet, Modrý anjel, Energy Star a pod. Medzi prínosy EKO značiek patrí: diferenciácia od ostatných produktov na trhu, informácia pre klienta a spotrebiteľov, použitie kritérií EKO značiek pri organizácii tendrov a podpora pre rastúce environmentálne povedomie a sociálnu transparentnosť. Zvláštnu pozornosť venovala pani Ružická produkcii papiera, kde je najznámejšiou značkou FSC a PEFC. Súvisiacou témou bola tiež environmentálna komunikácia a marketing, v rámci ktorej pani Ružická zdôraznila interaktívnu komunikáciu formou organizovania vedomostných súťaží s výhrami, vytvorením chytľavých a kreatívnych značiek a sloganov, ktoré budujú povedomie o značke programu. „Úspešná komunikácia musí byť dôveryhodná, zaujímavá, zábavná a zrozumiteľná, “ spresnila pani Ružická.

Celkový odborný pohľad na proces certifikácie normy STN EN ISO 50001: 2012 vrátane právneho rámca EÚ a SR ponúkol Ing. Ján Pisoň, Technical Manager Bureau Veritas. Pomocou požiadaviek na systémy energetického manažérstva – EnMS – môže organizácia rozvíjať a vykonávať svoju energetickú politiku, určiť zámery, ciele a vypracovať akčné plány, dosahovať záväzky jej politiky, prijímať opatrenia na zlepšenie jej hospodárenia s energiou, Používanie tejto medzinárodnej normy prispieva k efektívnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov energie, posilňovaniu konkurencie schopností a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

„Organizácia musí pred začatím certifikačného procesu implementovať požiadavky noriem, vykonať interné audity po všetkých požiadavkách normy a procesoch, realizovať preskúmanie manažmentom,“ vysvetľuje Ing. Pisoň.

Na záver Ing. Jozef Kalafut zo spoločnosti Embraco Slovakia oboznámil poslucháčov so skúsenosti s implementáciou certifikácii podľa štandardu ISO 9001, ISO 14001, QC 080000 a OHSAS 18001. Najdôležitejším pre úspešnú implementáciu bolo vytvorenie implementačného tímu, angažovanosť manažmentu, adaptácia korporátnych procesov a dôsledná komunikačná kampaň. Integrovaný manažérsky systém zahŕňa spoločne realizované požiadavky napr. spoločné  ciele a programy, zabezpečenie kompetentnosti pracovníkov, výcvik - príprava, evidencia, spoločná príručka.

Přednášející: Ing. Jozef Kalafut

Záverom podotkol pán Kalafut: „Medzi nesporné výhody integrovaného manažérskeho systému patrí zvýšenie efektívnosti a zjednodušenie riadenia, odstránenie duplicitných činností a jednotná dokumentácia, zvýšenie účinnosti interných a externých auditov a v neposlednom rade zníženie nákladov na udržiavanie systému.“(
 

O spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Certifikačná a inšpekčná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA  spol. s r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny Bureau Veritas, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu a poskytuje komplexné služby v oblastiach kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Dôveryhodnosť spoločnosti potvrdzuje tradícia a dlhoročná skúsenosť siahajúcu až do roku 1828. Celosvetovo pôsobí spoločnosť Bureau Veritas v 140 krajinách, kde má sieť 930 kancelárií a 330 laboratórií. Viac ako 59 tisíc zamestnancov Bureau Veritas poskytuje služby viac ako 400 tisícom klientov. Na území Slovenskej republiky je Bureau Veritas zastúpená už viac ako 100 rokov a zamestnáva viac ako 100 profesionálov. Medzi hlavné služby, ktoré v Slovenskej republike poskytuje, patrí: certifikácia systému manažérstva a výrobková certifikácia, inšpekcia potravín a poľnohospodárskych komodít, testovanie a laboratórne analýzy, technické inšpekcie v priemysle, periodické kontrolné služby prevádzkovaných zariadení, kontrolné činnosti v stavebníctve, služby v oblasti lodného priemyslu, kontrolné služby pre finančný sektor, školenie a vzdelávanie. Služby nie sú zamerané na vybrané odvetvie alebo trhové segmenty, ale sú poskytované naprieč odvetviami, bez ohľadu na rozsah alebo charakter. Pre špecifické prípady sú využívaní zahraniční audítori, inšpektori a ďalší experti.

Príklady akreditovaných certifikácií poskytovaných BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o. : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO / IEC 20000, ISO 22000, ISO / IEC 27001, EMAS, GHG, ISO / TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP , SA 8000, AS9100, FSC CoC, PEFC CoC a ďalšie
 

Kontakt:

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Miroslava Junová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.sk

Denkstatt Slovensko s.r.o.  - www.denkstatt.sk
EMBRACO  Slovakia s.r.o. - www.embraco.sk

Kontaktujte nás

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211
miroslava.junova@...com

Pošlite e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby