Home_page

ZÁKLADNÉ AKTIVITY BUREAU VERITAS

Naše špičkové testovacie, inšpekčné a certifikačné služby pomáhajú klientom zlepšovať výkon a znižovať riziká a zároveň posilňovať ich značky. Naše testovacie a analytické služby vám umožňujú presne skontrolovať, či výrobky a tovar majú požadované vlastnosti. Okrem toho posudzujeme dodržiavanie platných noriem, predpisov a špecifikácií vykonávaním laboratórnych testov. Pri poskytovaní služieb využívame rozsiahlu sieť laboratórií po celom svete.

Čo všetko Bureau Veritas zaistí:

POVOLENIE PREVÁDZKY

Získanie príslušných licencií je prvou podmienkou každého úspešného podnikania. Našim klientom ponúkame rozsiahle znalosti príslušných predpisov a schopnosť overiť prevádzkovú zhodu ako nezávislá tretia strana. Vďaka tomu budú môcť rozvíjať svoje činnosti v súlade s miestnymi a medzinárodnými predpismi a získavať alebo obnovovať prevádzkovú licenciu vydanú orgánmi verejnej moci.

ZAMERANIE NA OBCHOD

Podniky, ktoré chcú obchodovať na medzinárodnom trhu a pri kontrole, či tovar, ktorý je predmetom transakcie, spĺňa zmluvné ustanovenia o kvalite, množstve a dodržiavanie predpisov, často využívajú služby nezávislých tretích strán. Naše testovacie, kontrolné a certifikačné služby umožňujú klientom vykonávať bezpečnú obchodnú výmenu.

PRÍSTUP NA GLOBÁLNE TRHY

Kontrolujeme, či tovar a služby vyhovujú národným a nadnárodným predpisom, a tak spoločnostiam umožňujú prekonávať obchodné bariéry a získavať prístup k výrobným a distribučným trhom po celom svete a skracujú dobu uvedenia produktu na trh.

MINIMALIZÁCIA RIZIKA

Počnúc prevenciou úrazov na pracovisku až po likvidáciu výrobných zariadení, vždy identifikujeme a obmedzujeme riziko z hľadiska kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a sociálnej zodpovednosti.

KONTROLA NÁKLADOV

Aby sme vyhoveli rôznym výzvam na trhu, vyvíjame nové riešenia v oblasti riadenia nákladov, ako sú audity zlepšujúce výrobu, posudzovanie, optimalizácia, zavádzanie produktov a kontroly zamerané na predĺženie životnosti výrobného zariadenia.

ZVÝŠENIE POVEDOMIA O ZNAČKE

Naše nezávislé analýzy a rozsiahle znalosti v obore nám umožňujú predchádzať zlyhaním ešte skôr, než k nim dôjde, a zlepšiť riadenie rizík. Vďaka tomu si naši klienti dokážu udržať svoje najcennejšie aktívum - dobrú povesť.