PLANE_5

AS9100:2016 - Štandard stanovujúci požiadavky na SYSTÉM RIADENIA KVALITY v leteckom priemysle
 

Letecký priemysel je pravdepodobne najnáročnejším priemyselným odvetvím na svete. Hlavní hráči, ako sú výrobcovia lietadiel a OEM, vyžadujú, aby ich dodávatelia kontrolovali procesy, porozumeli konkrétnym požiadavkám zákazníkov a zamerali sa na neustále zlepšovanie. Získanie certifikácie organizácie a systému riadenia v súlade s EN9100: 2016 (*) pomáha preukázať, že vaša spoločnosť spĺňa tieto kritériá.

(*) EN9100: 2016 je rovnaký typ normy ako AS9100: 2016 a JISQ9100: 2016. AS / JISQ9100: 2016 normy platia v závislosti od miesta a akreditačných orgánov.

KĽÚČOVÉ KROKY V CERTIFIKAČNOM PROCESE EN9100: 2016

1. Nepovinné: počiatočný audit - potvrdenie rozsahu certifikácie, posúdenie súčasného stupňa pripravenosti vo vzťahu k štandardným požiadavkám
2. Proces certifikácie a audity:
    - 1. fáza - kontrola pripravenosti
    - 2. fáza - hodnotenie vykonávania; po uspokojivých výsledkoch druhého stupňa auditu sa vydáva osvedčenie platné 3 roky
    - dohľad - 2 ročné kontroly na overenie, či systém riadenia stále spĺňa požiadavky normy IAQG
    - recertifikácia - 3 roky po audite v 2. etape - recertifikačný audit potvrdzuje stály súlad a efektívnosť systému riadenia ako celku.