DEŇ KVALITY

26/10/17

Už po šiesty krát pripravila spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. odborný seminár Deň kvality v termíne 19.10.2017. Hlavnou náplňou seminára boli aktuality z oblasti ochrany osobných údajov a možnosti ich riešenia. 

Mesiac október sa v našej spoločnosti BUREAU VERITAS nesie v znamení príprav na DEŇ KVALITY a samozrejme radosti  z  opätovného stretnutia s našimi klientmi. Tento rok sa odborný seminár uskutočnil v priestoroch hotela TATRA v Bratislave dňa 19.10.2017 a so svojím zameraním môžeme hovoriť aj o Security Day.

Odborný seminár viedol Ing. Jakub Kejval,  Central Europe District Chief Executive (CZ+SK+HU), Generálny riaditeľ pre  BV Czech Republic & BV Slovakia, ktorý v úvode  zároveň predstavil spoločnosť Bureau Veritas a naše hlavné oblasti podnikania.

Praktické dopady nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016  O ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov  GDPR  odprezentoval  JUDr. Pavel Lacko. Upozornil na aplikovateľnosť nariadenia do 25.05.2018. Poukázal na dôležitosť  zaistenia bezpečného spracovania osobných údajov so zabezpečením trvalej dôvernosti, schopnosti obnovenia týchto údajov a pravidelného testovania. Nezabudol ani na informácie v súvislosti s právom na výmaz, profilovania a sankcie.

Ing. Adriana Strhárová, vedúca audítorka Bureau Veritas sa vo svojej prezentácii venovala analýze rizík v manažérskych systémoch cez ISO 9001  po ISO 27001. Na prvom mieste  zodpovednosti organizácií patrí  identifikovanie a  analýza rizík v akejkoľvek oblasti s cieľom predchádzať katastrofe, hrozbe. Pritom nemožno zabúdať na myslenie založené na rizikách a tie je potrebné riadiť. Dôležitým prvkom je aj hodnotenie miery rizika, pravdepodobnosti  výskytu a minimalizácia  rizika prostredníctvom ich prevencie.

O najrozšírenejších hrozbách  informačnej bezpečnosti v súčasnosti informoval Ing. Pavel Strhár, PhD., vedúci audítor Bureau  Veritas.  Na základe podkladov Computer Security Incident Response Team Slovakia ide predovšetkým o phishing – jednu  z foriem sociálneho inžinierstva, prostredníctvom klamania príjemcov  za účelom získavania jeho súkromných informácii,  pomocou zasielania e-mailu, ktorý je podobný  správe z dôveryhodného zdroja. Upozornil aj na ransomware, čiže vydieračský softvér, ktorý infikovaním daného počítača zablokuje prístup k súborom , ak nedôjde k vyplateniu výkupného. Ochranou v tomto prípade je antivírusový softvér a jeho pravidelná aktualizácia.  Jednou z možností komplexnej ochrany IT dát je aj  systémový  prístup prostredníctvom  implementácie a následnej certifikácie podľa normy ISO 27001.

Pán Pavol Zajac  zo spoločnosti exe, a.s.  vo svojom  vystúpení  informoval, ako zabezpečiť ochranu údajov pomocou IT riešení. Základom je zmapovanie a kategorizácia všetkých údajov, zabezpečenie primeranej ochrany údajov, dostupnosti a obnovy údajov po prípadnej havárii, a s tým súvisiace práva na výmaz. Nemožno zabúdať  pritom na súhlasy ohľadne spracovania údajov a pravidelnú kontrolu účinnosti daného systému.  Nie menej dôležitým prvkom je aj inventarizácia dokumentácie, digitalizácia procesov, šifrovanie a riadenie prístupov. Zároveň poukázal na výhody využitia cloudových služieb, ktoré slúžia  na zvýšenie  bezpečnosti, zdiaľanie zodpovednosti. Výsledkom môžu byť  technologické inovácie  a samozrejme aj úspory nákladov.

Veľmi dobrým premostením ešte pred obedom  bolo vystúpenie  Ing. Alžbety Korčeková, technickej, certifikačnej manažérky a vedúcej audítorky Bureau Vertitas, ktorá sa zamerala na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a skonštatovala, že aj dlhé vysedávanie IT odborníkov pred počítačom je nebezpečné.  Poskytla  najnovšie informácie o príprave normy ISO 45001.  Predpokladaný termín vydania  normy  bude v marci 2018.  Zároveň poukázala na zmeny v jednotlivých článkoch normy oproti  OHSAS 18001. Už len dúfame, že  sa naplnia ciele  a po viac  ako štvorročnom období budeme mať možnosť si spomínanú normu, aj keď len v anglickej verzii, čo najskôr prelistovať.

Samotná aktualizácia normy ISO 9001 priniesla zároveň ďalšie zmeny súvisiacich noriem v oblasti  automobilového (IATF 16949), železničného (ISO 22163) a leteckého  priemyslu (AS 9100),  zdravotníctva (ISO 13485) nevynímajúc. O zmenách nás informoval Ing. Ján Dolog,  lektor a vedúci audítor  BV. Svoju pozornosť sústredil na doplnky a zmeny súvisiace s HLS MSS A a MSS B a manažérstva rizík. Každá organizáciu denne prichádza do styku s vplyvmi a faktormi, či už vonkajšími, vnútornými, ktoré vytvárajú neistotu na dosiahnutie cieľov. Účinkom premenlivosti faktorov je neistota, t.j. je riziko, ktoré je potrebné riadiť. Aj norma ISO 37001 – systém manažérstva antikorupcie, je zameraná na hodnotenie rizík korupcie, hodnotenie rizík je  ako základom pre návrh a vývoj systému manažérstva antikorupcie.

Ing.  Peter Škyrta, PhD., Senior Business Developer, HSE/IVS Division Manager,  odprezentoval moderné IT nástroje Bureau Veritas v oblasti bezpečnosti práce, potravín a Facility  Managementu. Bureau Veritas s cieľom minimalizovať riziká prostredníctvom efektívneho systému QHSE vrátane  poskytnutia záverečných správ,  využíva aj  systém maia .  Systém umožňuje  on-line prehľad kontrol,  zistení z kontrol vrátane fotografií, zápisov  z kontrol, riadenia nezhôd až po správy s prehľadom nedostatkov na lokalitách,  nedostatkov podľa rizikovosti a prehľad rizík podľa oblastí. Ďalšou z možností ako  využiť odborné znalosti a nástroje efektívnej správy nehnuteľného majetku s cieľom maximalizovať jeho hodnotu v rámci celého životného celku, je komplexné riešenie prostredníctvom   Facility management.  V oblasti potravinárstva   je možnosť využitia programu SAFE OPS  s cieľom inteligentného riešenia pre bezpečnejšie prevádzky.

O aktuálnych grantových príležitostiach  nás  informovala  Ing. Anna Pastierová, Prokurista spoločnosti  EUFC SK s.r.o. Možné príležitosti získania financií z grandov  sú zamerané hlavne na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, podpore  ochrany ŽP, udržateľnej doprave, investíciám do vzdelávania a ďalších.  S cieľom posilnenia transparentnosti  a zjednodušenia implementácie EŠIF bol v priebehu mesiaca september 2017 vydaný akčný plán, ktorý napríklad zavádza aj elektronické žrebovanie hodnotiteľov k jednotlivým projektom a samozrejme a zjednodušenie  postupov verejného obstarávania. Detailnejšie informovala o Operačnom programe výskum a inovácie a Kvality životného prostredia. Na záver nás opäť šokovala  štatistikou čerpania 8 operačných programov k termínu 31.8.2017, ktoré je veľmi nízke.

Praktické skúsenosti  našich klientov v oblasti manažérskych systémov odštartovala  Ing. Zuzana Palšovičová, Project manager spoločnosti  YMS, a.s. Po krátkom predstavení organizácie nás informovala o smerovaní organizácie, kde  základom je dlhodobá spolupráca  založená na partnerskom vzťahu a lojalite, riešením kľúčových tém s vývojom vlastných produktov a služieb, kombináciou technológií. Riziká riadia pomocou moderných IT riešení, ako napríklad manažment priestorového rozhodovania s rôznorodosťou vstupov, kalibráciou modelu, kde výstupom sú interaktívne dynamické reporty.

Najviac očakávanou témou, bolo vystúpenie RNDr. Ľubomíra Macha, konateľa spoločnosti KVANT spol. s r.o.   spoločne s Mgr. Miriam Slobodovou, ohľadne aplikácie manažérskych systémov a ukážkou  laserovej show. V úvode načrtol históriu organizácie, ktorá sa datuje od roku 1995. Uviedol, že počas svojho pôsobenia  dosiahli významné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov, distribúcie technických zariadení v rôznych oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania. Podstatná časť výroby , cca 80% smeruje na export. Spoločným menovateľom inovatívnych riešení náročných projektov je moderná laserová a zobrazovacia technika. Zameranie organizácia smeruje k vývoju a výrobe laserov, vytváraniu špeciálneho softvéru a hardvéru, informačných a kamerových systémov, laboratórnych a špeciálnych meracích  prístrojov, budovaniu náročných vedeckých a technických centier, ale aj výrobe a dodávke technológií v oblasti zábavného priemyslu, reklamy, umenia a výroby didaktickej techniky. Organizácia nezaostáva ani na poli podpory nekomerčných aktivít, akými sú napríklad: vydávanie odbornej publikácie, podpora študentov prostredníctvom súťaží SOČ a ŠVOČ, podpora účastí  slovenských vedeckých pracovníkov na medzinárodných konferenciách. Organizácia za svoju činnosť získala mnohé ocenenia: SLOVAK GOLD 2014, Ocenenie ILDA, konatelia boli finalistami súťaže EY Podnikateľ roka 2013.

Pri napĺňaní cieľov pomáhajú  organizácii aj manažérske systémy od kvality, environmentu, BOZP až po informačnú bezpečnosť.  Ako podotkla Mgr. Slobodová, cez identifikáciu procesov, vstupov, zadefinovaním hrozieb a spracovaním opatrení získali komplexnosť a plynulosť všetkých procesov, maximalizáciu potenciálu a minimalizáciu slabých miest.

Vyvrcholením Dňa kvality bola ukážka laserovej show. Zaujala a nadchla každého zúčastneného a spomienka na logo Bureau Veritas v podobe vychádzajúcej PRAVDY zo studne bude ešte dlho rezonovať v našich myšlienkach.

Účastníci odborného seminára mali možnosť získania zaujímavých cien pri zlosovaní vizitiek v podobe darčekových predmetov spoločnosti  Bureau Veritas.

Do skorého videnia na ďalších podujatiach Bureau Veritas.

Anna Kováčová
Training Manager/ Auditor

Kontaktujte nás

Anna Kováčová

Odoslať e-mail
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTÍNA
 • Armenia
 • Australia
 • RAKÚSKO
 • AZERBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BIELORUSKO
 • BELGICKO
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIA
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA - FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIA
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • CHORVÁTSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • EKVÁDOR
 • EGYPT
 • SALVADOR (bez EL)
 • Rovníková Guinea
 • ERITREA
 • ESTÓNSKO
 • ETIÓPIA
 • FIDŽI
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • Francúzska západná India
 • GABON
 • GRUZÍNSKO
 • NEMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GRÉCKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • TALIANSKO
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTAN
 • KEŇA
 • KÓREA (JUŽNÁ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIA
 • LÍBYA
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJZIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIA
 • MEXIKO
 • Čierna Hora
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIA
 • HOLANDSKO
 • HOLANDSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIA
 • NÓRSKO
 • OMÁN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAJ
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • RWANDA
 • SAINT - PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIA
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • ŠPANIELSKO
 • SRÍ LANKA
 • SURINAME
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TAIWAN
 • TANZÁNIA
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD a TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VEĽKÁ BRITÁNIA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Ďalšie webové stránky
 • AFRIKA
 • VYBER ŠTÁT
 • STREDNÝ VÝCHOD
 • JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Vyberte si oblasť priemyslu, správy a/alebo služieb
Vaše odvetvie

Vaše aktíva

Naše služby